Pressmeddelanden

Valberedning för ObsteCares årsstämma 2020

By december 18, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Enligt bolagets arbetsordning ska en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2019 utses för att bereda och lämna följande förslag till årsstämman 2020:

  • val av ordförande vid årsstämman
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • beslut om principer för hur valberedning utses

ObsteCares största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var Peder Månsson, Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB, Allba Holding AB och Sherion Management AB, vilka representerande cirka 52 procent av aktiekapital och röster.

Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Joakim Ingers (Peder Månsson), Olle Stenberg (Oxtorgets Konsulter AB), Magnus Hagerborn (Allba Holding AB) samt Johan Itzel (Sherion Management AB).

Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Olle Stenberg till dess ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Olle Stenberg på tel: 070-576 10 99, mail: olle@asymetrica.se, alternativt till: valberedning@obstecare.com.

För att förslag ska kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt, skall dessa ha inkommit senast den 1 februari 2020.

 

 

Om ObsteCare AB
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

 

För mer information kontakta
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@gmail.com