Skip to main content
Pressmeddelanden

Ökad försäljning och fortsatt positiv trend

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021 

  • ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission
  • ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK
  • I samband med den fulltecknade företrädesemissionen genomfördes en riktad emission till garanter och finansiell rådgivare

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande.  

FINANSIELL SAMMANFATTNING JAN-MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 318 (194) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 433 (-1 832) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2 450 (-1 890) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK  

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. 

Likviditet och finansiering
Likvida medel per 31 mars 2021 uppgick till 3 950 (3 737) KSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd
Telefon +46 (0)70 633 41 25
E-post carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den11 maj 2021 kl. 8:00 CET.

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas i bifogad pdf-fil:
Delårsrapport Q1-obstecare final.pdf

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs via ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).

www.obstecare.se