Pressmeddelanden

ObsteCare genomför nyemission

By april 8, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Styrelsen i ObsteCare AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.

Bakgrund
ObsteCare har tecknat avtal med en distributionspartner för amerikanska och kanadensiska marknaden. För att marknadsföra AFL®-metoden i USA krävs godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food & Drug Administration, FDA. Ansökan om marknadsgodkännande kommer att ske enligt De Novo-processen, vilket innebär en relativt kort handläggningstid hos FDA. En komplett ansökan räknar man med att kunna skicka in till FDA senast i juni månad. FDA bör sedan kunna handlägga ärendet och ge ett godkännande av AFL-metoden för försäljning i USA under hösten 2019.

Motiv till emissionen
Styrelsen i ObsteCare AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera det ovan nämnda samt ansöka om myndighetsgodkännande av Bolagets AFL®-metod och fortsatt expansion i Europa.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

 1. Ansöka om myndighetsgodkännande.
 2. Förberedelser för kommersialisering av AFL®-metoden på den amerikanska marknaden.
 3. Stärka rörelsekapitalet i bolaget för fortsatt expansion i Europa.

 

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 • För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 2,65 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 4 470 617 aktier.

 

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 23 april – 9 maj 2019.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 11 april 2019.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 12 april 2019.
 • Avstämningsdag är 15 april 2019.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 9 maj 2019.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 23 april –7 maj 2019.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 23 april 2019 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2019.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på bolagets hemsida www.obstecare.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

 

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.

För ytterligare information
Johan Itzel, VD, ObsteCare AB
Telefon: 070-742 24 64
E-post: johan.itzel@obstecare.com