Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2020

By april 1, 2020 april 6th, 2020 No Comments

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma måndag den 30 mars 2020 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

 

 • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. Beslutet fattades enhälligt.
 • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Beslutet fattades enhälligt.
 • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2019. Beslutet fattades enhälligt.
 • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Beslutet fattades enhälligt.
 • Som styrelseledamöter valdes Bo Lundblad (omval), Maria Borelius (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Beslutet fattades enhälligt.
 • Som styrelseordförande valdes Christina Hugosson (omval). Beslutet fattades enhälligt.
 • Till revisor omvaldes Allegretto Revision, vilka utser Eva Stein som huvudansvarig revisor. Beslutet fattades enhälligt.
 • Beslut om ändring av bolagsordning fattades för att möjliggöra emission av aktier och teckningsoptioner. Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Beslutet fattades enhälligt.
 • Beslut om att godkänna styrelsens förslag om emission av aktier och teckningsoptioner fattades med erforderlig majoritet.
 • Styrelsen bemyndigas av stämman att vid överteckning fatta beslut om emission. Beslutet fattades enhälligt.
 • Styrelsen bemyndigas att en eller flera gånger fram till nästa årsstämma, genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt. Beslutet fattades enhälligt.

 

 

För mer information kontakta:
Claes Blanche, tf VD
+46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.