Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2019

By april 2, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma torsdag den 28 mars 2019 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.
  • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Som styrelseledamöter valdes Bo Lundblad (nyval), Maria Borelius (omval), Harald Almström (omval), Johan Itzel (omval) och Peter Risberg (omval).
  • Som styrelseordförande valdes Christina Hugosson (nyval).
  • Revisor Eva Stein omvaldes.
  • Styrelsen bemyndigas av stämman att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission på upp till 6 500 000 aktier.

Samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com