Skip to main content
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

By april 8, 2020No Comments

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 april 2020, klockan 16.00, på IVA-konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman ska

  • dels senast den 16 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
  • dels senast den 16 april 2020 anmäla sig till Bolaget under adress: ObsteCare AB, Kammakargatan 7, 111 40 STOCKHOLM, eller via mail stamma@obstecare.com eller per telefon 08-751 56 27.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före stämma.

 

Stämmoärenden

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
8. Stämman avslutas.

 

Förslag till beslut
Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 21 000 000 teckningsoptioner TO2 berättigande till teckning av totalt 10 500 000 aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas av ObsteCare AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de som tecknat och tilldelats units i den av årsstämman den 30 mars 2020 godkända emissionen (inklusive efterföljande beslutad övertilldelning eller kvittning av överenskommen ersättning till garanter). En tecknad, tilldelad och betalad unit berättigar att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption TO2. Vid utnyttjandet av samtliga utgivna teckningsoptioner TO2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 050 000 kronor.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner TO2 är att kunna dela ut vederlagsfria
teckningsoptioner på grund av kraftigt ändrade marknadsförutsättningar för den av årsstämman godkända företrädesemissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två teckningsoptioner TO2 berättigar innehavaren att teckna en ny aktie under perioden 2 – 30 november 2020 till en kurs om 2,25 kronor per aktie eller under perioden 1 – 30 november 2021 till en kurs om 2,50 kronor per aktie.  Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner TO2 ska medföra rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan kommer att makuleras.

 

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.obstecare.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 17 044 855 aktier och röster.

Stockholm 8 april 2020

ObsteCare AB (publ)

Styrelsen