Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

By februari 19, 2021 No Comments

CE-märkning klar och samarbete med marknadsledande distributör på plats

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020  

 • Obstecare tog ett första steg in på den tyska marknaden genom ett samarbete med det välrenommerade universitetssjukhuset i Ulm
 • Nytt avtal tecknades med den nordiska marknadsledande distributören Vingmed
 • Nytt distributörsavtal tecknades för Irland
 • CE-märkningen av nästa generations instrument färdigställdes
 • ObsteCare meddelade att man avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 25 MSEK och kallade till extra bolagsstämma
 • Utbredningen av covid-19 har påverkat Sverige och övriga världen under hela 2020

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag och fattade beslut om nyemission

Finansiell sammanfattning oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 227 (119) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 439 (-3 070) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 274 (-1 608) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,09) SEK

Finansiell sammanfattning januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 890 (727) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 773 (-7 982) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8 034 (-6 600) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,38) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Resultat i korthet KSEK 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
                                   
Nettoomsättning 227 119 890 727
Aktiverat arbete för egen räkning 3 257 1 431 10 475 4 276
Rörelsens kostnader 6 923 4 624 21 143 12 990
Resultat efter finansiella poster -3 458 -3 095 -10 218 -8 088

Likviditet och finansiering
Likvida medel per 31 december 2020 uppgick till 7 524 (1 653) KSEK.

Vd har ordet

2020 var ett spännande och utmanande år som slutade i positiv anda med två nya distributörer och två nya sjukhus som ska börja använda AFL® metoden.

Nya instrumentet CE-märkt och levererat
Det nya, moderna instrumentet är CE-märkt och levererat till kund. Det är användarvänligt och får högsta betyg av de läkare och barnmorskor som utvärderat det. Två forskningsintensiva och välrenommerade universitetssjukhus (Ulm i Tyskland och Akershus Norge) har beslutat att börja använda AFL®-metoden i sin verksamhet. Vi ser fram mot fler utvärderingar under kommande år. Att yrkesverksamma som kombinerar klinisk verksamhet och forskning väljer att använda och utvärdera metoden lägger en viktig grund för våra möjligheter att få gehör för våra budskap hos beslutsfattare på olika marknader.

USA och FDA-ansökan
Förberedelserna för en FDA-ansökan avseende det nya instrumentet pågår och vi beräknar lämna in den för godkännande under andra kvartalet 2021.

Nya starka dstributörer
Ett förstärkt distributionsnätverk är ett viktigt mål. Även där har vi nått goda resultat. Under senhösten skrevs två viktiga avtal med väletablerade aktörer: Vingmed Holding A/S avseende Norden och OLM på Irland. Båda företagen är en av marknadsledarna inom produkter till förlossningsvården på sin respektive marknad och avtalen ger oss tillgång till effektiva säljorganisationer med stort förtroendekapital och upparbetade kontakter.

I och med dessa avtal ser vi stora möjligheter att snabbt öka vår försäljning.

Diskussioner pågår för närvarande med ytterligare ett antal potentiella distributörer på den europeiska marknaden.

Fler internationella möjligheter
ObsteCare har fått intresseförfrågan från Japan och ser över möjligheten för en registrering av AFL®-metoden där. Vi har dessutom inlett dialog med andra potentiella företrädare utanför Europa och USA.

Stor och oförändrad marknadspotential
AFL®-metoden är en unik innovation som möjliggör en objektiv mätning av den födande kvinnans status genom att ge en bild av livmoderns arbete under förlossningen. Vår försäljningspotential är oförändrad, men på grund av den pågående pandemin har tidplanen fått justeras framåt.

Fullt garanterad nyemission
Året avslutades med att styrelsen beslutade föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en fullt garanterad nyemission om cirka 24,9 MSEK i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionslikviden kommer främst att användas till att slutföra FDA-ansökan inför etablering i USA samt till vidare expansion i Europa och Asien.

Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fortsätta arbeta proaktivt mot uppsatta mål.

Jag ser ljust på framtiden och ser fram mot att leda verksamheten in i en mer aktiv försäljningsfas.


Carina Lindqvist
Verkställande direktör

Bokslutskommunikén kan läsas i sin helhet här.

För mer information kontakta
Carina Lindqvist VD
Telefon +46 (0)70 633 41 25
E-post carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen offentliggjordes genom kontaktpersonens försorg den 19 februari 2021.
Årsredovisningen finns tillgänglig 3 veckor innan årsstämman.