Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för Räkenskapsåret 2019 ObsteCare AB

By februari 18, 2020 april 6th, 2020 No Comments

Väsentliga händelser under året:

 • Under 2019 har distributörsavtal för sex nya länder tecknats
 • Claes Blanche ny VD med syfte att ytterligare stärka försäljningen
 • FDA-ansökan inlämnad för registrering på USA marknaden
 • Hälsoekonomisk studie genomförd med utmärkta resultat
 • Användarstudie av AFL®-systemet genomförd i USA
 • Ökad takt i utveckling av nästa generations AFL®-system
 • Organisationen stärkt med flera funktioner för att kunna möta en större efterfrågan
 • Marknadsaktiviteter med fokus på Medicinska kongresser, utställningar och seminarier
 • ObsteCare antaget till EU:s Gateway program med stöd för etablering i Japan
 • Försäljningen under 2019 ökade med 50% jämfört med 2018 och under kvartal 4 med 55%.

Rapportperioden 1 januari – 31 december 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 727 (486) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 088 (-3 568) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,21)
  Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st)

Rapportperioden 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 119 (77) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 095 (-922) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,07)

Båda posterna exklusive jämförelsestörande poster.
Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Hälsoekonomisk studie från Linköpings universitet visar att antalet akuta kejsarsnitt minskar med 30% genom AFL®-metoden, även med hänsyn till de kostnader som metodens införande för med sig, enligt CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi)
 • Samma studie visar att metoden årligen skulle bidra med 76 miljoner kronor till den svenska förlossningsvården och att användandet av värkstimulerande dropp väsentligen minskas.
 • AFL®-systemet registrerat i Israel och marknadsbearbetning har startat.
 • Bolaget bildar ett ”Medicinskt råd” som stöd för ledning och styrelse, med tunga namn inom förlossningsvården, både från Sverige och USA.
 • En ny slutkund har tillkommit i Norge; Akershus universitetssjukhus utanför Oslo, en klinik med ca 4000 förlossningar per år som har beslutat att starta AFL®-metoden under kvartal 1.
 • Carina Lindqvist utsedd till ny VD för bolaget från den 2020 04 01

Styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner uppgående till cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förutsatt godkännande på kommande Bolagstämma. Nyemissionen är garanterad till ca 30,5 MSEK, motsvarande drygt 80 procent av emissionsbeloppet och innebär att Bolaget under april tillförs likviditet för att stödja fortsatt expansion. Brygglån om ca 5 MSEK avses att tas upp inför att emissionslikviden tillgängliggörs.

Kommentarer från VD
2019 har varit ett mycket händelserikt år där vi tagit bolaget ytterligare steg framåt på flera väsentliga områden för att skapa förut-sättningar för en snabb global försäljnings-expansion.
Det mest glädjande under året, har enligt min mening varit det mycket positiva resultatet från den hälsoekonomiska studien som Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi i Linköping, har genomfört under hösten.

Minska antalet akuta kejsarsnitt 30%
Rapporten säger bland annat; ”De mest framträdande resultaten av analysen var att mätning av laktatnivåer beräknades minska antalet akuta kejsarsnitt med cirka 30% och instrumentella förlossningar med cirka 12%. Hälso- och sjukvårdens kostnader beräknas minska med 1 662 kronor (-4%) per förlossning”.

”Slutsatsen måste ändå i detta skede vara att det i allra högsta grad verkar vettigt (kostnads-besparande och hälsofrämjande) att utnyttja möjligheten att mäta laktatnivåer vid avstannat värkarbete hos förstföderskor (och eventuellt även omföderskor)”

Med detta resultat känner vi oss nu ytterligare stärkta och övertygade att AFL®- metoden fyller ett stort behov inom förlossningsvården för att hjälpa kvinnor som diagnostiseras med värksvaghet.

Utvärderingen som baserar sig på samtliga publicerade studier kring AFL®- metoden, visar de stora samhällsekonomiska vinsterna samt minskad risk för akut kejsarsnitt vid värksvaghet som kan uppnås genom att använda metoden.

Försäljning
Försäljningen ökade med 50% till 727 TSEK under 2019, men vi nådde inte hela vägen fram till den förväntade tillväxten, främst beroende på en tröghet i processen att etablera nya distributörer. Det krävs ett antal steg för att få en distributör redo att starta försäljningen, bland annat ett godkännande av produkten för den aktuella marknaden, utbildning av hur metoden fungerar och därefter kan en marknadsintroduktion ske.

Nu totalt tio distributörer
Ett antal nya distributörer har tillkommit under året och vi har genomfört utbildningar på plats hos dem, samt även deltagit i ett antal större seminarier om AFL®- metoden, bland annat i Holland, USA och Sverige. Dessa aktiviteter förväntas återspeglas i en snabbt ökande försäljning, då fler nya länder också tillkommer.

USA marknaden
För att erhålla ett FDA-godkännande på den amerikanska marknaden lämnades ansökan in under Q4 och löper på enligt plan. Vi förväntar oss en återkoppling under Q1 i år, och kan först då bedöma hur den fortsatta processen kan avlöpa. Vi har fortsatt nära samarbete med vår amerikanska distributör kring FDA-ansökan. I övrigt pågår en ansökningsprocess i Vietnam, och vi kommer att under Q2 starta ytterligare registreringsprocesser i nya länder.

Japan-marknaden
Ytterligare ett bevis på intresset kring AFL®- metoden är det EU-program som bolaget blev antaget till, för stöd gällande expansion i Japan. Ca 2400 intresseanmälningar inkom från olika europeiska bolag som ville delta i Gateway programmet till Japan. 130 var kvalificerade utifrån olika kriterier och ca 35 bolag blev utvalda, varav ObsteCare blev ett av dem. Programmet syftar till att hjälpa mindre och innovativa bolag att komma in på den japanska marknaden genom olika aktiviteter, där merparten finansieras av EU.

Produktutveckling
Under året har vi också stärkt vår utvecklings-avdelning för att snabbare kunna ta fram nästa generation AFL®-system. Den nya produkten kommer att karaktäriseras av en helt ny design, enklare användargränssnitt samt ökade möjligheter att integrera med klinikernas journalsystem. Projektgruppen har arbetat på ett mycket effektivt sätt och vi planerar för en lansering under Q2 i år.

Medicinskt råd bildat
Efter periodens slut har vi också meddelat att ObsteCare bildat ett medicinskt råd. Rådets främsta uppgift är att bistå styrelsen och ledningen med stöd för bolagets kliniska och vetenskapliga inriktning. I rådet finns flera tunga namn från svensk och internationell förlossnings-vård, bland annat från kända förlossnings-kliniker i USA, som Detroit och New York. Vi är mycket stolta över att ha ett så kompetent och starkt medicinskt råd till vår hjälp.

Rådet består av 5 ledande svenska och internationella förlossningsläkare:

Harald Almström, läkare som disputerat vid Karolinska Institutet, tidigare bl a VD och chefläkare för BB Stockholm och BB Sophia. Ordförande i ObsteCares medicinska råd samt styrelseledamot i ObsteCares styrelse.

Edgar Hernandez-Andrade, Nytillträdd Professor vid Lunds universitet. Tidigare bl a Professor vid Wayne State University School of Medicine, Detroit, USA. Editor och reviewer vid ett flertal internationella medicinska tidskrifter.

Göran Lingman, Läkare samt Professor vid Lunds universitet, tidigare verksamhetschef vid Skånes Universitetssjukhus.

Anthony Vintzileos, Professor och ordförande vid New York University, Long Island School of Medicine, NY, USA. Editor och reviewer vid ett flertal internationella medicinska tidskrifter.

Eva Wiberg-Itzel, Docent Karolinska Institutet Södersjukhuset och överläkare vid kvinnokliniken.

Nyemission
För att säkra bolagets fortsatta expansion genomförs en nyemission under april, som ska tillföra bolaget runt 37 MSEK (före emissionskostnader). Tanken är att dessa pengar skall användas framför allt till;

 • Fortsatt geografisk expansion
 • Förstärka säljorganisationen
 • Lansering och etablering USA
 • Lansering av nytt instrument

Ny VD utsedd
Och sist men inte minst är det med stor glädje jag vill välkomna min efterträdare som VD för ObsteCare, Carina Lindqvist, som i 20 år verkat som VD och i ledande positioner inom Life Science, både i mindre bolag och i större internationella bolag. Carina kommer genom sin långa erfarenhet från ledarskap, organisation och internationell marknadsföring, tillsammans med organisationen skapa en stark teamkänsla och gemenskap för att driva ObsteCare framåt. Carina tillträder den 1 april 2020.

Det är således med stor spänning och tillförsikt jag ser fram emot ett nytt spännande år, där alla förutsättningar finns för en stark försäljningstillväxt!

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för mamma, barn och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder ofta till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. Dessa förlossningar slutar ofta med akut kejsarsnitt och en ökad risk för allvarliga komplikationer för både mamma och barn.

Ca 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet medför stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet. Detta till följd av förlossningsrelaterade skador som kan vara både psykiska och fysiska.

Livmodern är en muskel, vars uppgift är att under värkarbetet vid förlossning, rytmiskt pressa ut barnet. Livmodern fungerar som vilken annan muskel som helst i kroppen. Den kan vid hög påfrestning under ett långdraget värkarbete drabbas av utmattning till följd av för höga halter av mjölksyra.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som bygger på mätning av halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate).

En hög nivå av mjölksyra, gör att livmoderns arbete fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan tidigt i förlossningsarbetet, kan man med ObsteCare’s metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet. AFL®-metoden ger nyckelinformation om kvinnans status och förmåga. Det ökar möjligheten för förlossningsläkarna att hantera förlossningen på bästa sätt, anpassat för varje kvinna.

Idag används värkstimulerande dropp (oxytocin) världen över, som behandling vid värksvaghet. Samma dos och behandling till alla kvinnor, vilket ofta inte ger önskad effekt. Genom att använda AFL®-metoden och få rätt information om varje kvinnas status, kan också behandlingen med värkstimulerande dropp, individanpassas för varje kvinna. Det ökar sannolikheten för en normal, vaginal förlossning med färre komplikationer för både mamma och barn.

ObsteCare erbjuder ett system, AFL®-Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.  AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning.  I erbjudandet ingår också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

Övrigt

Bolagets verksamhet och risker
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av ObsteCare’s framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. ObsteCare’s verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på ObsteCare’s resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets memorandum, vilket finns att ladda upp på Bolaget hemsida www.obstecare.com

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

Valberedning
Enligt stämmobeslut från bolagsstämman utses ledamöter till valberedningen inför årsstämman utifrån de fyra största aktieägarna.

Till ledamöter i valberedningen har utsetts:

Olle Stenberg (Oxtorgets Konsulter AB)
Valberedningens ordförande
Joakim Ingers (Peder Månsson)
Magnus Hagerborn (Allba Holding AB)
Johan Itzel (Sherion Management AB)

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning. Bolaget har dock valt att inrätta en valberedning.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2019.

Finansiell kalender
Årsstämma i ObsteCare AB kommer att hållas den 30 mars kl 16.00.

Årsredovisning jämte övriga handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida senast från och med den 9 mars 2020 Delårsrapport för första kvartalet 2020 kommer att offentliggöras 2020-05-20.

Aktien
ObsteCare AB (publ) noterades på Aktietorget den 4 januari, 2018.

Antalet aktier
ObsteCare AB (publ) hade 2019-12-31 17 044 855 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Bokslutskommunikén kan läsas i sin helhet här

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD
+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020.