Skip to main content
Pressmeddelanden

ObsteCare: Delårsrapport januari – september 2021

By november 16, 2021No Comments

Framsteg i försäljning 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
• Helena Liljedahl tillträder som ny VD för ObsteCare
• ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör. Distributören är AGH Ltd (Advanced Global Health), som är en ledande aktör inom obstetrik och gynekologi
• Leverans av AFL®– systemet till The Royal Gwent Hospital, Wales
ObsteCare har fått ett första svar på STeP ansökan som indikerade att bolaget inte får delta i STeP programmet 

Väsentliga händelser efter periodens slut
ObsteCare medverkade på Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö den 19 oktober
Leverans av AFL®– systemet i oktober till The National Maternity Hospital, Dublin
Väl mottagen utbildning av AFL®– systemet till personalen på The Royal Gwent Hospital, Wales i början av oktober
Ny vetenskaplig publikation krinng laktatvärden och BMI 

Finansiell sammanfattning juli-september 2021
Nettoomsättningen uppgick till 157 (357) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 376 (3 789) KSEK
Periodens resultat uppgick till –2 389(3 768) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,042 (0,121) SEK 

Finansiell sammanfattning januari-september 2021
Nettoomsättningen uppgick till 586 (663) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 275 (-10 123) KSEK
Periodens resultat uppgick till -9 697(-6 760) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,172 (-0,217) SEK 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Beloppen somanges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta.

Kostnaderna för 2020 innehåller felaktigt kostnadsförda emissionskostnader om 5,7 MSEK vilka korrigerades under tredje kvartalet 2020.

Likviditet och finansiering
Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 16 731 (13 566) KSEK. 

Här finns hela rapporten att läsa:
211116_Delårsrapport_Q3_2021_ObsteCare.pdf

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16/11 kl 8.00.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Liljedahl, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-467 30 24
E-post: helena.liljedahl@obstecare.com