Skip to main content
Pressmeddelanden

ObsteCare: Delårsrapport januari – juni 2021

By augusti 24, 2021No Comments

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • ObsteCare genomförde ett välbesökt webinarium med ca 100 intressenter, främst barnmorskor, förlossningsläkare och kunder i samarbete med den nordiska distributören Vingmed AB.
 • ObsteCare lämnade in en ansökan till USA:s läkemedelsmyndighet FDA om att få komma med i det nya programmet STeP (The Safer Technologies Program) för innovativa medicintekniska produkter med användningsområden där det saknas likvärdiga alternativ på marknaden.
 • Helena Liljedahl rekryterades som ny vd i ObsteCare och kommer att ha fokus på ökad internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och expansion i USA. Helena tillträdde rollen den 1 juli.
 • På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson omvaldes som ordförande.
 • Från utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1) tillfördes ObsteCare 91 KSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör och får en första order under augusti
 • ObsteCare blir förmodligen inte antagen till STeP programmet. Fortsatt dialog med FDA.

Finansiell sammanfattning april-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (113) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 840 (-8 291) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -4 856(-8 638) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,28) SEK


Finansiell sammanfattning januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 429 (306) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 275 (-10 123) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 307(-10 529) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,34) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Beloppen som anges är avrundade vilket ibland leder till att vissa summeringar inte är exakta.


Likviditet och finansiering 
Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 21 575 (17 889) KSEK.

Delårsrapport-2021-obstecare_210824.pdf

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/8 kl 8.00.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Liljedahl, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-467 30 24
E-post: helena.liljedahl@obstecare.com