Press

ObsteCare beslutar att tidigarelägga publicering av finansiell Rapport för Q3 2022

Tidigare meddelat datum för publicering av rapport för kvartal tre i bolaget var den 15 november. Nytt datum för publicering är 24 oktober.

Anledningen till att bolaget vill tidigarelägga den finansiella rapporten är att i god tid innan den kommande extra bolagsstämman den 31/10, kunna publicera aktuella siffror.

”Vi vill att våra aktieägare ska få en så korrekt bild av bolagets finansiella situation som möjligt inför de beslut som ska fattas på kommande extra bolagstämma ”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare AB.

Ladda ner som PDF.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Liljedahl,
VD ObsteCare AB
Mobil: +46 70 467 30 24
E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022.

standard