Press

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670–3038, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 16-18 på Nobels väg 16, Solna.

Anmälan och deltagande:
För att ha rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare

i) senast den 21 oktober 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
ii) anmäla sig till stämman senast den 28 oktober 2022 kl. 12:00 genom att skicka sin anmälan till mailadressen stamma@obstecare.com

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman.

Ärenden och förslag till dagordning:
Val av ordförande vid stämman.

  1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  2. Framläggande och godkännande av dagordning.
  3. Val av justeringsmän.
  4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.
  6. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.
  7. Val av styrelseordförande för nytt bolag.
  8. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.
  9. Övrigt, om beslut ja för punkt.
  10. Val av datum för stämma i nytt bolag.

Beslutsförslagen i korthet
Punkt 1 Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att Jennifer Jankevics, advokat vid Belle Advokatbyrå AB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och som kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår Christina Hugosson eller, vid förhinder för Christina Hugosson, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att antalet röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare AB. Styrelse och ledning har sedan februari 2022 arbetat för att hitta en lösning av dess finansiella situation. Neoventa AB – ett privatägt bolag inom samma nisch i förlossningsvården är intresserade av att överta inkråmet i ObsteCare AB och erbjuder framtida betalningar för inkråmet på 7 år med en möjlighet till totalt 14 MKR för uppnådda ”milestones”.

Punkt 7 – Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om upprättande Nytt bolag bildas med enda syfte att ansvara för att administrera och dela ut framtida köpeskillingar från Neoventa till aktieägarna. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, erhåller för varje befintlig en (1) aktie en (1) aktie i det nya onoterade bolaget. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning så snart milstolpar enligt avtal uppnåtts.

Punkt 8 – Beslut om styrelseordförande i nytt bolag
Som styrelseordförande i det i punkt 7 föreslagna nya bolaget föreslås Johan Sandefeldt, ägare av Ekonomikontoret J&J AB. Johan är också godkänd likvidator.

Punkt 9 – Förslag till ordnad likvidation av ObsteCare AB (publ.)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ordnad likvidation av ObsteCare AB och därigenom en av notering från Spotlight börsplats. Detta pga. att det i rådande finansläge inte har gått att resa kapital genom nyemittering och att de övriga alternativa vägar som styrelsen arbetat med inte har gått att realisera. Bolaget har därför inte längre likviditet att fortsätta verksamheten. Föreslaget skiftesdatum = stämmodatum. Som likvidator föreslås Johan Sandefeldt.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 6 till 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med enkel majoritet, dvs 51% av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt aktiebolagslagen 25 kapitel 4 §, samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida senast måndagen den 17 oktober. www.obstecare.com under rubriken för investerare – Extra bolagsstämma 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har per den sista september: 56 377 855 aktier och röster.

Stockholm i oktober 2022,
ObsteCare AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB
Mobile: +46 70 467 30 24 E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com

Ladda ner PDF

standard