Referenser

Intervju med Dr. Susanna Timonen, Åbo universitetssjukhus i Åbo, Finland
En av de kliniker där AFL®-metoden används är Åbo Universitetssjukhus i Finland. Vi har intervjuat Susanna Timonen, Överläkare vid Åbo Universitetssjukhus. Susanna är en av dem som gått i bräschen för, och implementerat metoden i det dagliga arbetet. Vi har träffat henne och diskuterat hennes erfarenheter av AFL®-metoden på kliniken.

 

Dr Timonen, när började du använda AFL®-metoden och vad är din erfarenhet hittills?
Vi startade 2015. Vi kan nu ägna mer specifik uppmärksamhet åt livmoderns status under förlossningen. Det är fascinerande att vi vet så lite om hur livmodern faktiskt fungerar under förlossningsarbetet. De sammandragningar som sker i livmodern under förlossning, skapar förändringar i fostrets annars ganska stabila miljö. Därför är det av stor vikt att förstå vilken effekt sammandragningarna har på barnet. För livmodern är förlossningsarbetet som ett maratonlopp. Livmodermuskeln blir successivt mer och mer utmattad under förlossningsarbetet, i synnerhet om den tvingas arbeta för intensivt utan någon vila. När oxytocin används, riskerar livmodern att överbelastas och muskeln kan drabbas av total utmattning innan barnet har fötts. Detsamma skulle hända med oss om vi tvingades springa ett maratonlopp alldeles för fort. Vi skulle då bli helt utmattade innan mållinjen var nådd. Innan AFL®-metoden introducerades, hade vi ingen möjlighet att övervaka livmoderns belastning och status.

Vad är det unika med AFL®-metoden ur ditt perspektiv?
Som sagt, det är först nu som vi verkligen kan mäta vad som händer med livmodern under förlossningen. Idag används oxytocin i en omfattande utsträckning och därmed ökar risken för att livmodern ska överbelastas. Med AFL®-metoden kan vi följa upp hur stressad muskulaturen i livmodern är och därmed individualisera användandet av oxytocin på ett smart och korrekt sätt.

Kan du dela med dig av några erfarenheter med AFL®-metoden från din avdelning?
Min klinik finns på ett stort universitetssjukhus med många läkare och barnmorskor. Implementeringen av en ny metod tar tid och kräver kontinuerlig träning. Den här metoden är enkel att använda och fysiologin bakom är enkel att förstå. Genom att granska och utvärdera våra egna fall, kan vi diskutera vikten av mätningarna och lära oss att förstå AFL®-metoden ännu bättre. På så sätt blir personalen ännu mer bekväm med att använda den.

Kan du kortfattat, med egna ord förklara korrelationen mellan användandet av oxytocin och AFL®-metoden? Med andra ord, hur skulle du använda AFL®-metoden tillsammans med oxytocin?
Oxytocin är ett potentiellt farligt läkemedel om det används felaktigt. Idag kan man hävda att vi använder det ganska okontrollerat. På vissa förlossningskliniker i Finland, stimuleras mer än 75% av alla patienter med oxytocin. Det är inte alltid till barnets fördel att födseln forceras. Vid för starka och hårt stimulerade sammandragningar börjar man kompromissa med fostrets syretillförsel och risken för syrebrist ökar. Om livmodern belastas med onormala sammandragningar, ökar risken
för utmattning, därmed också risken för värksvaghet och att förlossningen drar ut på tiden.

Genom att använda AFL®-metoden kan vi övervaka livmoderns förmåga och anpassa oxytocinbehandlingen för rätt effekt. Om mamman har ett spontant värkarbete, men att värkarna inte tar förlossningen framåt, mäter vi AFL®-nivån innan oxytocinbehandling påbörjas. Om oxytocin redan satts in och det inte finns några framsteg i förlossningsarbetet, kontrollerar vi AFL®-nivån. Om nivån är hög, tar vi bort oxytocinet och väntar 1-2 timmar. När nivån sedan normaliserats, sätts oxytocinet in igen om förlossningen inte spontant fortskrider framåt. Om nivån är låg, kan vi öka oxytocindosen vid behov.

Kan du ge oss några exempel på förlossningsskador som kan förhindras med hjälp av AFL®-metoden?
Ett högt AFL®-värde utgör en risk för barnets hälsa. Ett alltför starkt och utdraget värkarbete försämrar cirkulationen till livmodern, detta i sin tur minskar syretillförseln till barnet, vilket slutligen kan leda till syrebrist hos barnet. Om livmodern blir utmattad innan barnet fötts, kan den inte pressa ut fostret ordentligt och risken för en operativ förlossning ökar. Sugklocka, tång och kejsarsnitt ökar risken för komplikationer både för barnet och mamman. Om vi kan undvika onödiga ingrepp genom att använda AFL®-metoden kan vi minska risken för skador på både barnet och mamman.

Sista frågan, kan du ge din viktigaste rekommendation vid användning av AFL®-metoden?
Gör den första AFL®-mätningen när du överväger att sätta in oxytocin. Om det inte sker framsteg vid stimulering, fortsätt att mäta AFL®-värdet. Utgå från de publicerade referensnivåerna för att besluta kring åtgärder. Vid låg AFL®-nivå, kan dosen oxytocin ökas. Om nivån är hög, stoppa oxytocinbehandlingen och avvakta. När nivån är normaliserad, starta oxytocinbehandlingen igen om förlossningen inte går framåt spontant. Om nivån förblir hög, överväg operativ förlossning.

Dr. Susanna Timonen