Förbättra hanteringen av värksvaghet

Förlossningsläkare och barnmorskor står ofta inför att hantera förlossningar där värkarbetet avstannat och där “Action Line” i partogrammet har passerat. Många av dessa förlossningar kommer trots det att resultera i en normal vaginal förlossning. Det finns dock ett betydande antal, där kvinnan kommer att genomlida en lång, smärtsam förlossning som i slutligen kräver ett akut kejsarsnitt, sugklocka eller tång.

I dessa fall måste ett lämpligt beslut om åtgärd fattas i rätt tid och under hög press. Förhoppningen är alltid att utfallet blir en normal vaginal förlossning, eftersom värksvaghet är en mycket stor påfrestning för både mamma och barn. Förlossningen kan dock ge komplikationer, såsom postpartum blödning eller syrebrist hos barnet.

Om hinnorna redan brustit, hanteras idag alla kvinnor på samma sätt – en oxytocinbehandling sätts in. Behandling med oxytocin kan i många fall vara ineffektivt, vilket är väl känt. Det finns heller ingen koppling mellan användning av oxytocin och färre kejsarsnitt.

Vetenskaplig bakgrund
En av de mest betydande riskfaktorerna för en värksvag förlossning är att livmoderns effektivitet och aktivitet blir för låg, vilket kan leda till syrebrist. Genom att kombinera informationen om förlossningens utveckling, med nivån av laktat i fostervattnet (ett sk AFL® test) får förlossningspersonalen ett helt nytt och mer omfattande beslutsunderlag för att hantera förlossningen individanpassat, utifrån den födande kvinnans aktuella status.

Flera kliniska studier har visat att höga halter av laktat, korrelerar till såväl användande av sugklocka som kejsarsnitt, ofta efter en mycket långdragen förlossning. Den huvudsakliga orsaken till det, antas vara koncentrationen av laktat i livmodern, som minskar styrkan i sammandragningarna och därmed gör att värkarbetet inte ger önskat resultat. Det finns också stark bevisning för att användandet av oxytocin i dessa situationer, kan leda till att AFL®-nivån ökar ytterligare.

Resultat från studier visar också tydligt att en betydande andel av kvinnorna som drabbas av värksvaghet, också har lågt AFL® -värde. Om dessa förlossningar hanteras på ett korrekt sätt, kommer de flesta av dem att resultera i en normal, vaginal förlossning. Dessa kvinnor svarar vanligen bra på oxytocinbehandling.

AFL®-övervakning
För första gången finns nu ett verktyg som stöd för ett korrekt kliniskt beslut om hur en värksvag förlossning bör hanteras. En hög nivå av laktat i fostervattnet indikerar att livmodern är utmattad. Att stimulera en sådan förlossning med oxytocin är samma sak som att be en marathonlöpare att springa några mil till, direkt efter att ha passerat mållinjen.

Genom att mäta AFL® (amniotic fluid lactate) i en avstannad eller mycket långsamt utvecklad förlossning, får läkare och barnmorskor rätt information som underlag för hur förlossningen ska hanteras framåt. Genom att individualisera behandlingen med oxytocin utifrån AFL®-nivån, kan akuta kejsarsnitt minimeras.

En avstannad förlossning där man konstaterar en normal AFL®-nivå, indikerar starkt att behandling med oxytocin i enlighet med normalt behandlingsprotokoll, kommer att resultera i en spontan vaginal förlossning.

Däremot indikerar en hög nivå av AFL®, att oxytocin sannolikt inte kommer att förbättra möjligheten för en spontan vaginal förlossning, utan att den istället slutar med operativa ingrepp. Om dessa höga AFL®.nivåer kan undvikas, eller hanteras på rätt sätt, innebär det en ökad sannolikhet för en spontan vaginal förlossning  och att en operativ situation kan undvikas.

Genom att mäta AFL® (Amniotic Fluid Lactate) i en långsamt framskridande förlossning, erhålls det bästa beslutsunderlaget för hur förlossningen bör hanteras framåt.