Press

Delårsrapport jan-sep 2022 – Fokus på finansiella lösningar

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2022

 • Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Den 13/10 informerades om att ObsteCare säljer inkråm till Neoventa, bildar nytt bolag samt föreslår ordnad likvidation av bolaget.

 • Den 13/10 kallar ObsteCare till extra bolagsstämma som hålls den 31/10.
 • Den 17/10 ingår ObsteCare en avsiktsförklaring med MyFirst app och föreslår s.k. omvänt förvärv i stället för likvidation.  


FINANSIELL SAMMANFATTNING JULI-SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 (157) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 073 (-2 376) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2 080 (-2 389) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK

FINANSIELL SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 447 (586) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 984 (-9 651) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9 008 (-9 697) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,17) SEK

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Bild Tabell Delårsrapport 01 09 2022

Likviditet och finansiering
Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 2 651 (16 731) KSEK.

Ladda ner Delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Liljedahl,
VD ObsteCare AB
Mobile: +46 70 467 30 24
E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com

ObsteCare AB (publ)
Organisationsnummer
556670-3038

Fogdevreten 2
171 65 Solna
Telefon 08-751 56 27

info@ObsteCare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 24 oktober 2022 kl. 8:50 CET.

standard